Aisapari

Tiedottamisella, säännöllisillä palavereilla ja esimiesten aidolla läsnäololla on suora yhteys työtyytyväisyyteen. Mahdollisiin epäkohtiin on myös tartuttava ripeästi. Muun muassa nämä seikat nousivat esiin Henkilöstö yrityksen menestystekijänä – yritysryhmähankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli kohdeyritysten työhyvinvoinnin tilan kartoittaminen ja yrityksen toimintatapojen uudistaminen tarvittaessa.

Aisaparin rahoittamassa yritysryhmähankkeessa oli mukana viisi yritystä. Hankkeen toteuttaja oli RiimaPlan Oy. Hankkeessa oli kokoaikainen projektipäällikkö. Hänen työpanoksensa jaettiin tasan kohdeyritysten kesken. Runsaan vuoden kestänyt hanke päättyi toukokuun lopussa 2018.

Sairauspoissaolojen määrä, työkyvyttömyystapaukset tai henkilöstön vaihtuvuus olivat kohdeyrityksissä vähäisiä, joten näiden seikkojen osalta ei ollut todettavissa työhyvinvointia alentavia merkkejä. Yritysten henkilöstö oli myös sitoutunutta, ahkeraa ja joustavaa työnantajaa kohtaan, myös työilmapiiri henkilöstön kesken oli hyvä ja suhtautuminen johtoon ja esimiehiin oli välitöntä ja keskustelukulttuuri pääosin avointa.

Työhyvinvointikyselyn palautteen pohjalta kohdeyrityksissä työntekijöiden tehtävänkuvia ja rooleja selkeytettiin ja kehityskeskustelut otettiin osaksi vuotuista toimintaa. Kehityskeskustelujen lisäksi esimiesten näkyminen työpaikalla ja välitön kuulumisten kysely koettiin hyvänä. Sisäisen viestinnän osalta yrityksissä otettiin käyttöön kullekin yritykselle parhaiten sopivaa toimintaa, kuten kuukausitiedotteet, kuukausi- tai viikkopalaverit.

Yrityksille laadittuun henkilöstöoppaaseen koottiin työpaikalla paikallisesti sovitut pelisäännöt. Opas toi läpinäkyvyyttä henkilöstöjohtamiseen, ja sai kiitosta henkilöstöltä.

Sidosryhmäyhteistyö ja erityisesti työeläkeyhtiöiden kanssa yhteistyössä toteutetut henkilöstön hyvinvointivalmennukset koettiin työhyvinvointia parantavana. Yrityksissä otetiin käyttöön myös varhaisen tuen malli.

Yhteisen päämäärän saavuttamiseksi henkilöstön tulee olla tietoinen yrityksen strategiasta. Hankeyrityksissä strategia ei näkynyt arjessa juuri lainkaan. Käytännöksi otettiin strategian vahvistaminen ja tuominen eläväksi henkilöstölle järjestettävissä tilaisuuksissa.

Työpaikkojen yhteistoiminnan ja työsuojelutoiminnan kehitettiin yrityksissä tarvelähtöisesti. Kahdessa yrityksessä käynnistettiin Työturvallisuuden riskienarviointi -prosessi.

Liikunnallisten työhyvinvointipäivien järjestäminen ja kuukausittain esiin nostetut hyvinvointiteemat koettiin henkilöstön keskuudessa erittäin hyviksi.

Hankkeessa mukanaolevien yritysten toimitusjohtajat ja henkilöstö kokivat hankkeen annin hyvänä ja työhyvinvointia edistävänä. Hankkeella oli myös työllistävä vaikutus, hankkeen projektipäällikkö jatkaa konsultointitoimintaa perustamansa yrityksen kautta.

Lisätietoa hankkeesta LINKISSÄ