Aisapari

Yritystuet


Yrityksille myönnetään tukea yrityksen perustamiseen ja investointeihin.

Yritysryhmille on tarjolla koulutus-ja yhteistyöhankkeita.

Maaseudun yritystuet luovat mahdollisuuksia erilaisille yrittäjille toiminnan kehittämiseen.  Tärkeintä on, että yrityksesi lisää maaseudun elinvoimaa ja tuo sinne uusia toimeentulomahdollisuuksia – sekä sinulle yrittäjänä että työpaikkoina.

Yritystukien tavoitteena on maaseudun toimeentulomahdollisuuksien ja työpaikkojen lisääminen. Maaseudulle tarvitaan uusia yrityksiä, mutta yhtä tärkeää on kannustaa nykyisiä yrityksiä kehittämään ja laajentamaan toimintaansa.

Yritystukien valintakriteerit

Mitä on rahoitettu? Katso esimerkitTukea voi hakea

• vähintään 18-vuotias

• luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta*

• pieni tai keskisuuri yritys (max 50 työntekijää, liikevaihto tai tase max. 10 milj.euroa)

• maatila sivuelinkeinotoimintaan

* Kun tukea myönnetään yhtiölle tai osuuskunnalle, määräysvalta näissä tulee olla 18 vuotta täyttäneillä henkilöillä.

 

Tuettava yritys

• toimipaikka sijaitsee Aisaparin alueella.

• omaa edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.

• omaa riittävän ammattitaidon.

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Paikallisilla markkinoilla toimivalla yritykselle voidaan myöntää tukea vain hyvin harvoin.

 

MAASEUTURAHASTON YRITYSTUKIA KOSKEVAT RAHOITUSLINJAUKSET ETELÄ-POHJANMAALLA 

Yleistä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 strategisena painopisteenä on monipuolistaa maaseudun elinkeinotoimintaa, parantaa työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on, että maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuuden paranevat.

Myönnettävä tuki on avustusmuotoista harkinnanvaraista tukea, jota kohdennetaan maaseutuohjelman tavoitteiden mukaisesti ohjelmaan kirjattuihin, toimenpidekohtaisiin valintakriteereihin ja alueellisiin rahoituslinjauksiin perustuen. Tavoitteena on myönnetyn tuen vaikuttavuuden parantaminen.

Tukikelpoisuusehdot täyttävät hankkeet arvioidaan valintaperusteiden avulla. Valintaperusteiden tarkoituksena on varmistaa hakijoiden yhdenvertainen kohtelu, parantaa varojen käyttöä ja kohdentaa toimenpiteet maaseudun kehittämistä koskevien painopisteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

 

Leader-ryhmien valintakriteerit perustuvat paikallisiin kehittämisstrategioihin.

Valintakriteereiden avulla esitetyt toimet asetetaan järjestykseen siten, että rahoitettavat toimet toteuttavat parhaiten paikallisen kehittämisstrategian tavoitteita.

Tukihakemus täytetään pääsääntöisesti sähköisessä Hyrrä- tietojärjestelmässä.

Yritystuet kohdennetaan pääsääntöisesti ydin- ja harvaanasutulle maaseutualueelle. Pk-yritysten luokka koostuu mikroyrityksistä, pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

Keskisuuri yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Keskisuurten yritysten tukeminen ohjataan ELY-keskukseen.


Leader-ryhmät, kuten Aisapari, rahoittavat pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä:

Pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 1 0 miljoonaa euroa.

Mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

  

Perustamistuki

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää maaseutualueilla maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen perustamisvaiheessa olevalle mikroyritykselle tai liiketoimintaansa uudistaville toimiville mikroyrityksille ja pienille yrityksille. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

• liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden käyttöön

• tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen

• muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin toimenpiteisiin

• kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen minimituki 2 000 euroaja enintään 10 000 euroa

• perustamistuen minimituki 5 000 euroa ja tukea voidaan myöntää enintään 35 000 euroa

 

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yritysten perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tukea voidaan myöntää mikroyrityksille ja pienille yrityksille sekä maataloustuotteiden jalostusta harjoittaessa myös keskisuurille yrityksille.

• pääsääntöisesti uusien ja perustelluissa tapauksissa myös käytettyjen koneiden hankintaan

• muun käyttöomaisuuden hankintaan.

• rakennusten hankintaan ja rakentamiseen

• aineettomien investointien, kuten ohjelmistojen, patenttienja valmistusoikeuksien hankintaan

• investoinnin edellytysten selvittämiseen (toteutettavuustutkimus)

• investointi minimituki 2 000 euroa

• investoinnin toteutettavuustutkimus minimituki 1 500 euroaInvestointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset

(Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta, 80/20 15)

• traktorin hankinta

• liikennealan investoinnit

• puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta

• korvausinvestoinnit

• energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit

• omistajavaihdokset (myös yrityskaupat)

• lähipiirihankinnat

Rahoituslinjaukset on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksessa 13.3.2015. Linjaukset ovat voimassa toistaiseksi.


TUKEA HAETAAN HYRRÄ-ASIOINTIPALVELUSSA TAI LOMAKKEELLA 3305

Paperinen hakemus toimitetaan Aisaparille osoitteeseen Loppusuora 9, 62200 KAUHAVA

 LUE MYÖS: HANKEHAKU