Aisapari

PIKKOLO IV valintakriteerit

 Rahoitettavien toimenpiteiden valinta tehdään hakemusten perusteella. Jokaisen toimenpiteen pitää täyttää ns. hyväksyttävyys vaatimukset. Vaatimukset täyttävät toimenpiteet pisteytetään valintakriteerien perusteella, ja parhaat pisteet saaneet hankkeet rahoitetaan.

Toimenpiteiden hyväksyttävyysvaatimukset:

* Hanke on Aisaparin "Merkki Päällä" -strategian mukainen

* Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

* Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa hanke

* Hankkeen hyödyt ja tulokset kohdistuvat Aisaparin alueelle

* Hankkeen kustannusarvio on realistinen ja kustannustehokas hankesuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin nähden.

* Hankkeen kustannukset ovat vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa

* Hanke on investointihanke, joka voi sisältää rakentamista tai kone- laite- tai kalustohankintoja

Rahoitettavan toimenpiteen on täytettävä kaikki yllä olevat vaatimukset.
 

Toimenpiteiden valintakriteerit (pisteytys):

* Investointi mahdollistaa uudenlaisen toiminnan tai palvelun: 0-2 pistettä

* Investointi mahdollistaa uusien käyttäjäryhmien osallistumisen; 0-2 pistettä

* Investoinnilla on positiivisia ympäristövaikutuksia: 0-2 pistettä

* Investointi parantaa kohteen turvallisuutta : 0-2 pistettä

* Investointi parantaa kohteen viihtyisyyttä: 0-2 pistettä

* Investointi parantaa kohteen käytettävyyttä: 0-2 pistettä

* Investointi lisää ihmisten välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä: 0-2 pistettä

Maksimipisteet 14