Aisapari

Maksatuksen hakeminen

Hanketukien MAKSATUSOPAS


Kustannusmallin valinta (hankkeen hakuvaiheessa)

Tuen hakija esittää ja perustelee tukihakemuksessa valitsemansa kustannusmallin. Jos hankkeessa on tuensiirto, koskee valinta kaikkia osapuolia.

Tuen myöntäjä päättää hankkeen kustannusmallista tukipäätöksellä. Päätöksellä hyväksyttyä kustannusmallia ei voi vaihtaa kesken hankkeen toteutuksen, koskee myös mahdollisia osatoteuttajia.

Maksatus haetaan aina jälkikäteen toimenpiteiden ja kustannusten toteuduttua, pl.ennakkomaksu.


Flat rate -kustannusmalli

Flat rate tarkoittaa kustannusmallia, jossa osa kustannuksista haetaan todellisten, toteutuneiden kustannusten mukaan ja osa kustannuksista korvataan prosenttimääräisenä.

Flat rate -kustannusmallissa hankkeen kustannukset jakaantuvat välittömiin ja välillisiin kustannuksiin.

Flat rate –kustannusmallissa välilliset kustannukset korvataan 24% tai 15% mukaan.

• 15% mukainen flat rate –kustannusmalli on perusteltua vain silloin, jos hankkeessa on sen sisällöstä johtuen erityisen korkeat matkakulut.

• Päätetään tukipäätöksessä.

Välittömät kustannukset

•Palkkakustannukset, palkkiot, hankesuunnitelman mukaiset ostopalvelut, tiedotus- ja viestintäkulut, kohderyhmän käyttöön varattujen tilojen vuokrat, kohderyhmän käyttöön tehdyt pienhankinnat. Flat rate 15 -mallissa myös matkakustannukset.

- Korvataan tosiasiallisen menon mukaan.

• Välittömät kustannukset tulee olla todennettavissa mm. kirjanpidon otteelta, laskulta ja maksutositteelta, jotka esitetään maksuhakemuksen yhteydessä.

Välilliset kustannukset

• Korvataan prosenttimääräisenä 24% tai 15 % maksatuspäätöksessä hyväksytyistä palkkakustannuksista.

• Ei tarvitse esittää em. kirjanpidon otetta eikä tositteita

- Sisältää toimistokulut, hankehenkilöstön osallistumiset seminaareihin ja koulutuksiin, työterveyskustannukset, toimistotilat ja -laitteet, tarjoilukustannukset, ohjausryhmän palkkiot ja matkakulut. Flat rate 24 -mallissa myös hankehenkilöstön matkakulut.

HUOM! Älä ilmoita välillisiin kuluihin kuuluvia kuluja maksatuksessa! Kaksinkertaista rahoitusta ei voi saada, ja hyväksyttymättömien kulujen ilmoittaminen voi johtaa ns. sanktiovähennykseen.

 


Maksatushakemuksen laatiminen

Tutustu ensin Maaseutuviraston ohjeeseen Hyrrän käytöstä

Maksatusta haetaan toteutuneiden, maksettujen ja lopullisten kustannusten perusteella jälkikäteen HYRRÄ-järjestelmässä, poikkeuksena ennakko.

• Tuen kohteena oleva tuote, palvelu tai muu suoritus on oltava maksettu ja tuensaajalle toimitettu ennen kuin kustannukset voidaan hakea maksuun.

• Välittömien kulujen liittyminen hankkeeseen on ilmettävä maksatusaineistosta.

Maksatushakemuksessa esitetään kulut tukipäätöksessä hyväksytyn kustannusarvion mukaisesti.

Jos hankkeelle on kertynyt tuloja, on myös ne esitettävä maksatushakemuksella.

Maksatushakemuksella esitetään korvattavaksi kustannukset, jotka kohdistuvat maksatuskaudelle ja, jotka voidaan välittömissä kustannuksissa todentaa kirjanpidolta sekä menoja maksutosittein ko. ajanjaksona.

Hankkeen, muiden kuin prosenttimääräisinä korvattavien kustannusten, tulojen ja rahoituksen on oltava erotettavissa tuensaajan kirjanpidossa siten, että tilinpidon ja tositteiden tarkastaminen ilman vaikeuksia on mahdollista.

Erottaminen tulee tehdä esimerkiksi oman kustannuspaikan avulla

Maaseutuviraston määräys asettaa minimivaatimukset maksatushakemuksen liitteenä toimitettaville tositteille.

• Tukipäätöksessä voi olla erityisehtoja liitteidenkin suhteen

• Tarkastaja voi tarvittaessa pyytää maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä lisäselvityksiä tai täydentäviä tositteita.

Maksatushakemuksen liitteenä on toimitettava hankkeen toteutuneita kustannuksia, tuloja ja rahoitusosuuksia koskeva kirjanpidon ote maksatuskaudelta.

Prosenttimääräisinä korvattavat välilliset kustannukset; ei tarvitse todentaa kirjanpidon ottein tai tosittein, eikä tarkastaa. Ole kuitenkin tarkkana, ettei välillisiin kuluihin kuuluvia kustannuksia tule ilmoitettua välittöminä kustannuksia. Niitä ei hyväksytä, ja niiden ilmoittaminen voi johtaa sanktiovähennykseen.

Dokumentoinnissa käytettävissä valokuvissa tulee olla sijaintitieto. Salli kännykkäkuvissa sijainti! Muiden kuvien osalta ohjeistusta paikkatiedon lisäämisestä esimerkiksi tässä linkissä.


Tuen maksaminen/Tuen maksuerät

Maksua on haettava vähintään kerran vuodessa!

• Poikkeuksena enintään 24 kuukautta kestävät hankkeet

Tuki maksetaan vuosittain enintään neljässä erässä.

Yleishyödyllisen investoinnin tuki maksetaan enintään kuudessa erässä koko hankeajaltaan. Viimeinen erä on oltava 20% myönnetyn tuen määrästä. Mahdollinen ennakko luetaan yhdeksi maksueräksi.

Kertakorvausmallissa (lump sum) tuki maksetaan tukipäätöksen mukaan enintään kolmessa erässä hyväksyttyjen tavoitteiden tai toimenpiteiden toteuduttua. Viimeinen erä voidaan maksaa, kun suunnitelman mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

 


Maksatushakemuksen laatiminen/Loppumaksu

Loppumaksuhakemus tulee olla toimitettuna ELYkeskukseen viimeistään 4 kuukauden kuluttua hankkeen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä

Lomarahan, -palkan tai -korvauksen osalta kuukauden kuluessa siitä, kun lomaraha, -palkka tai -korvaus on työsuhteen perusteella viimeistään maksettava.

Loppuraportti OHJE


Havaintoja maksuhakemusten käsittelyssä

Puutteelliset maksuhakemukset tai kustannusten puutteelliset selvitykset hidastavat aina maksuhakemuksen käsittelyä ja tuen maksamista.

Maksuhakemuksista puuttuu liitteitä

- Mm. maksutositteiden, laskukopioiden ja palkkalaskelmien puuttuminen

Kirjanpito ei ole eriytetty omalle kustannuspaikalle

Haetuista kustannuksista ei selviä miten ne liittyvät hankkeeseen

Kustannuksia ei ole maksettu

- Laskennalliset kustannukset (esim. lomapalkkavaraukset)

- Haettuja kustannuksia löytyy kirjanpidossa ostovelkoina

Lisäselvityksien vastaukset viipyvät tai tulevat puutteellisina