Aisapari

Juhlavuosi 2017 -hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on nostaa esiin paikallisia vahvuuksia, lisätä yhteisöjen osaamista, kehittää uusia tapahtumia ja nivoa yhteen muiden kehittämishankkeiden tuloksia: luonto- ja kulttuurikohteet, kunnostetut kylätalot ja pururadat voivat toimia uudenlaisten tapahtumien näyttämönä. Toimenpiteet yhteen kokoava teema on Suomi 100 -juhlavuosi, joten tavoitteena on myös tehdä tästä juhlavuodesta paikallisesti näkyvä ja kuuluva.

Laadulliset tavoitteet:

* Paikallisten vahvuuksien esiin nostaminen

* Paikallisen yhteisöllisyyden vahvistaminen

* Tapahtumien järjestämiseen liittyvän osaamisen parantaminen ruohonjuuritasolla

* Uusien, innovatiivisten kylä- ja kulttuuritapahtumien kehittäminen

* Paikallisyhteisöjen sisäisten verkostojen lujittaminen ja uusien verkostojen luominen

 

Juhlavuosi 2017 -teemahankkeen toimenpiteiden valintakriteerit

Teemahankkeen valintakriteerit ohjaavat toimenpiteiden valintaa. Tarkoituksena on, että rahoitettavat toimenpiteet toteuttavat mahdollisimman hyvin hankkeen tavoitteita. Kaikkien rahoitettavien toimenpiteiden pitää täyttää hyväksyttävyysvaatimukset. Toimenpiteet pisteytetään valintakriteerien perusteella, ja pistemäärät ratkaisevat hankkeiden rahoituksen.

Toimenpiteiden  hyväksyttävyysvaatimukset:

* Toimenpide on Aisaparin "Merkki Päällä" -strategian mukainen

* Toimenpide on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

* Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa toimenpide

* Hyödyt ja tulokset kohdistuvat Aisaparin alueelle

* Kustannusarvio on realistinen ja kustannustehokas suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin nähden.

* Toimenpiteen kustannukset ovat vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa

* Järjestettävä tapahtuma on uusi

* Tapahtuma järjestetään vuoden 2017 aikana, ja se linkitetään Suomi100- juhlavuoteen.
   Katso Suomi 100- kriteerit TÄÄLTÄ

* Toimenpide ei sisällä investointeja (Kone-, laite- tai kalustohankintoja tai rakentamista)

 

Alahankkeiden valintakriteerit (pisteytys):

* Tapahtumassa hyödynnetään paikallisia luontokohteita, kulttuurihistoriallisia kohteita tai historiaa ja perinteitä uudella tavalla (Luonto ja elävä kulttuurimaisema elämysten lähteenä) - (0-2 pistettä)

* Tapahtuman järjestämiseen osallistuu ja se houkuttelee osallistumaan eri-ikäisiä  miehiä ja naisia (tasa-arvo), (0-2)

* Järjestäjällä on suunnitelma, miten yhteisön toimintaan osallistumattomat henkilöt houkutellaan osallistumaan juhlaan (syrjäytymisen ehkäiseminen), (0-2)

* Hakijalla on tapahtuman organisoimisesta ja vaadittavista resursseista suunnitelma (0-2)

* Hakijalla on suunnitelma, miten tapahtumaa ja sen järjestämisestä opittua voidaan hyödyntää jatkossa (0-2)

* Hakija sitoutuu tekemään yhteistyötä muiden valittujen toimenpiteiden kanssa ja tuottamaan yhteistä viestintämateriaalia erillisen sopimuksen mukaisesti (yhteisöjen välinen yhteistyö) (0-2)