Aisapari

Juhlavuosi 2017 -teemahanke


Hankkeeseen saatiin marraskuun loppuun mennessä 19 hakemusta. Seuraavaksi hakemukset pisteytetään. Koska hakemuksia oli niin runsaasti, eivät kaikki mahdu mukaan rahoitukseen.

Juhlavuosi 2017 -teemahanke kokoaa yhteen Suomen 100-vuotisjuhlia kyliltä. Tarkoituksena on mahdollistaa pienten yhteisöjen pienet muttä tärkeät tapahtumat ja tempaukset - teemana satavuotias Suomi ja yhdessä tekeminen.

Hankkeen tavoitteena on saada Aisaparin alueelle uusia tapahtumia ja tempauksia Suomi100- juhlavuoden kunniaksi. Aisapari ry hakee tukea hankkeelle, ja jakaa sen hakemusten perusteella alahankkeille eli toimenpiteille. Toimenpiteiden valinta tehdään etukäteen määriteltyjen valintakriteerien pohjalta. Toimenpiteiden toteuttajien kanssa tehdään sopimukset tuen siirrosta ja hankkeen toteuttamisesta.

Teemahankkeeseen osallistuminen eroaa tavallisesta Leader-rahoitteisen hankkeen toteutuksesta. Rahoituksen hakemiselle ja toimenpiteen toteuttamiselle on rajattu aika, johon ei voi tehdä muutoksia. Samoin tuen maksuun hakemiselle on määräaika, jota on noudatettava. Aisapari järjestää toimenpiteiden toteuttajille yhteistä koulutusta (joka on myös rahoituksen ehtona), kilpailuttaa ja tilaa tapahtumien dokumentoinnin ja tekee yhteisen loppuraportin.

Kuka voi hakea?

Juhlavuosi 2017 –teemahankkeen alahankkeita voivat toteuttaa rekisteröidyt yhdistykset. Tässä hankkeessa hakijoina eivät voi olla yritykset, julkiset yhteisöt, rekisteröimättömät yhteisöt tai yksityishenkilöt.

Mitä teemahankkeessa voi tehdä?

Teemahankkeen toimenpiteet voivat olla esimerkiksi:

* uudet tapahtumat ja juhlat

* tempaukset ja kampanjat esim. ympäristön hyväksi tai syrjäytymisen vähentämiseksi

Toimenpiteissä kustannuksia voi syntyä esimerkiksi kalusteiden ja laitteiden vuokrasta, asiantuntijapalkkioista, esiintyjäpalkkioista tai tarvikkeista. Lisäksi toimenpiteet voivat sisältää talkootyötä. Talkootyö voi olla toimenpiteen toteutuksen kannalta välttämätöntä työtä, kuten tapahtuman kuljetuksia, tapahtumarakenteiden kokoaminen ja purku, järjestyksen valvonta, juontaminen, johtaminen tai dokumentointi. Talkootyötä voi olla enintään 20 % kustannusarviosta. Tarjoilukustannuksia ei hyväksytä toimenpiteen kuluiksi – Tarjoiluja voi tapahtumassa tietysti olla, mutta ne rahoitetaan muuten kuin hanketuella.


"Juhlavuosi 2017" on yleishyödyllinen hanke - mitä se tarkoittaa?

Tapahtumien tulee olla kaikille avoimia, eikä niistä kerätä pääsymaksua. Hankkeen tuottamat raportit ovat myös vapaasti muiden käytössä.

Paljonko rahoitusta voi saada?

Toimenpiteen kustannusarvio voi olla 500-10 000 euroa. Toimenpiteen tuki on 80% hyväksyttävistä kustannuksista. Loppu 20% rahoituksesta on oltava yksityistä rahoitusta: yhdistyksen omaa rahaa tai talkootyötä. Talkootyöksi hyväksytään toimenpiteen toteutuksen kannalta välttämätön työ, ja sen arvo on 15 euroa/tunti. Kuitenkaan toimenpiteen hallinnointityö (hakemuksen tekeminen, raportointi tai maksatushakemuksen laatiminen) ei voi sisältyä talkootyöhön.

Miten rahoitusta haetaan?

Huom! Lue ensin tavoitteet ja valintakriteerit

Hakemus tehdään lomakkeelle 3325A (Teemahankkeen kehittämistoimenpiteen suunnitelma) ja siihen liitetään:

* Toimenpiteen kuvaus; Tapahtuman kuvaus, idean taustat, mukana toteutuksessa olevat tahot, tavoitteet, käytettävissä olevat resurssit; kuvaus siitä, miten toimenpide toteuttaa Juhlavuosi 100- teemahankeen tavoitteita

* Yhdistyksen tilinpäätös

* Yhdistyksen säännöt

* Yhdistysrekisteriote

* Pöytäkirjanote tai muu päätös, jossa hankkeesta ja siitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty

* Tarvittavat luvat ja ilmoitukset

* Talkootyösuunnitelma (LOMAKE)

Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan. Palauta pyydetyt liitteet hakemuksen mukana. Toimenpiteet pisteytetään ja valitaan rahoitettavaksi hakemuksen perusteella – tee se siis huolella! Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Teemahankkeeseen ei voi jättää sähköisiä hakemuksia HYRRÄ-järjestelmässä.

Ohjeita ja täytettävä lomake löytyy myös suomi.fi-sivulta

Hakemus toimitetaan Aisaparille viimeistään 30.11.2016 klo 15 mennessä, osoitteeseen

Aisapari ry, Loppusuora 9, 62200 KAUHAVA.Miten toimenpiteiden valinta tehdään?

Hakuajan päättymisen jälkeen hakemukset tarkistetaan ja hakijalta pyydetään mahdolliset lisäselvitykset. Toimenpiteet pisteytetään valintakriteerien perusteella. Aisapari ry:n hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet.

Valittujen toimenpiteiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus. Toimenpiteiden hakemukset syötetään Hyrrä-järjestelmään, ja ELY-keskus tekee niille laillisuustarkastuksen ja rahoituspäätöksen. Toimenpiteen rahoitus varmistuu vasta, kun ELY-keskus on tehnyt päätöksen.

Milloin toimenpiteen voi aloittaa ja milloin sen on oltava valmiina?

Toimenpiteen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun tuensiirtosopimus on tehty, hakija on osallistunut Aisaparin toteuttamaan koulutukseen ja antanut luvan hankkeen aloittamiselle. Arviolta tämä tapahtuu maaliskuussa 2017.

Toimepide on toteutettava 31.12.2017 mennessä. Toteuttamiselle ei voi saada jatkoaikaa.

Milloin tuki maksetaan?

Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen perusteella. Kaikista kuluista on oltava tositteet ja kustannukset on vietävä toteuttajan kirjanpitoon. Maksuhakemus tehdään yhteisesti kaksi kertaa hankkeen aikana. Aisapari ilmoittaa hankkeen alkaessa määräajat maksujen hakemiselle.

Ennakkoa ei voida maksaa.

Miten tarkkaan toimenpiteen sisältö ja kustannukset pitää tietää hakuvaiheessa?

Toimenpiteen sisältö ja kustannukset tarkistetaan ja hyväksytään hakuvaiheessa. Tuen maksu edellyttää, että toimenpide on toteutettu hyväksytyn suunnitelman mukaan. Jos suunnitelmiin tulee muutoksia, niitä ei voida hyväksyä jälkikäteen. Kustannuksiin joita suunnitelmassa ei ole, on etsittävä rahoitus muualta.

Mistä saan lisätietoja? Kuka neuvoo hankkeen aikana?

Aisapari!

Kehittämissuunnittelija Eeva Arpala p. 040 830 6541, eeva.arpala@aisapari.net

Kehittämissuunnittelija Päivi Kultalahti p. 0400 239 359, paivi.kultalahti@aisapari.net