Aisapari

Koulutus ja tiedonvälitys

Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskeva toimenpide sisältää seuraavat alatoimenpiteet:

1.1 tuki ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen

1.2 tuki esittely- ja tiedotustoimintaan

 

Toimenpiteen tavoitteet:

 • parantaa maaseudun elinkeinoelämän kestävyyttä ja maaseudun yritysten kilpailukykyä

 •  parantaa maaseutuyrittämiseen ja sen uudistamiseen liittyvää ammattitaitoa ja osaamista.

 • Lisätä yrittäjien ja toimijoiden tietämystä ja valmiutta yhteistyöhön

 • Lisätä mm. yritysten johtamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin, ympäristöön, vesienhoitoon ja energiatehokkuuteen liittyvää osaamista ja omaehtoista ammattiosaamisen ajan tasalla pitämistä sekä tietopohjan vahvistamista.

Leader-rahoitteisissa hankkeissa lisäksi:

 • tietoisuus ja osaaminen mm. energiatehokkuuteen, tietotekniikan ja etäyhteyksien hyödyntämiseen, paikallisvaikuttamisen mahdollisuuksiin ja yrittämiseen liittyen

Tiedonvälitystoimien tavoitteena on uusimman tutkimustiedon välittämisen avulla saada aikaan innovaatioita

Osaamisen lisääminen  tavoitteena on uudet ratkaisut ja toimintamallit alueella

 

Kohderyhmä

Yrittäjien ammatillinen koulutus

- maa- ja metsätalousyrittäjät

- elintarvikealan yrittäjät

- muut maaseudun mikro ja pk-yrittäjät

Leader-ryhmien kautta myös maaseudun asukkaiden koulutus

- osaamisen ja toimintavalmiuksien kehittäminen ja yhteistyövalmiuksien lisääminen

- hyöty paikallisille yrittäjille, asukkaille ja muille toimijoille (yhdistykset, kolmannen sektorin toimijat)

 

Sisältö:

Koulutuksen laajuus:

- vähintään 20 x 45 min.

- enintään 45 opintopistettä

Pääsääntöisesti ryhmille suunnattavaa monimuotokoulutusta (perinteiset kurssit, verkkokoulutus, työpajat, valmennus)

Enintään puolet koulutuksesta voidaan toteuttaa vierailuna tiloilla, kiinteistöillä, yrityksissä tai muissa vastaavissa tiloissa. Esim. uudet menetelmät tai teknologiat, tilojen monialaisuus, lyhyet jakeluketjut -> mahdollisuus oppia toisilta!

Kesto voi olla säädettyä lyhyempi, jos koulutustoimenpide toteutetaan osana muuta kehittämishanketta

 

Tiedonvälityshankkeessa:

Välitetään tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista menetelmistä

Välitetään tietoa esim. energia- tai ympäristöasioista tai maaseudun kannalta olennaisista kysymyksistä yrityksille tai muille maaseudun toimijoille ja asukkaille

Voi sisältää mm. verkkotiedotusta, näyttelyitä, demonstraatioita, tilaisuuksia, esitteitä ja esittelyitä.

Esittelytoimi:

uuden innovaation, taidon tai toimintamallin esittely, jonka tarkoituksena on niiden käytön leviäminen ja toiminnan kehittyminen

Esittelytoimessa hyväksytään kohtuulliset investointikustannukset

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeen tukemisen edellytykset

 • Täydennys- ja lisäkoulutusta

 • Tukea ei myönnetä tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen (ei saa kuulua osaksi perus- tai jatkokoulutustutkintoa)

 • Laatuun ja laajuuteen nähden ammattitaitoinen kouluttaja

 • Henkilöstölle on tarjottava säännöllistä koulutusta tehtävien hoitamiseen

 • Tuensaajien on tarvittaessa voitava osoittaa, että hankkeessa työskentelevillä on hankkeen toteuttamisen kannalta tarvittava koulutus tai osaaminen

 • Koulutushanke ei voi sisältää talkootyötä

Koulutus – ja tiedonvälitystoimenpiteen tukitasot

Koulutustoimenpide, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle 90 % (ei katsota valtion tueksi)

Maatalouden alkutuotanto tai maataloustuotteiden jalostus tai kaupan pitäminen 100 % (ryhmäpoikkeusasetus)

Metsätalousala 100 % (ryhmäpoikkeusasetus)

Muut mikro- ja pienyritykset 70 % (ryhmäpoikkeusasetus)

Rajattu joukko muita yrityksiä kuin maa- ja metsätalousyrityksiä -> tuki yritysryhmälle vähämerkityksisenä tukena osallistujayrityksille 75 %

Tiedonvälityshankkeet 100 %

Tiedonvälityshankkeiden esittelytoimiin liittyvät investoinnit 60 %

 

Huomioita

Leader-ryhmän puoltamaan hankkeeseen tukea voidaan myöntää enintään 180 000 euroa - Huom! Aisaparin rahoituslinjaus vuosille 2015-16 rajaa hankkeen kustannusarvion enintään 120 000 euroon.

Tuki voidaan myöntää  välillisten kustannusten osalta prosenttimääräisenä korvauksena