Aisapari

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Katso vinkkejä viime kauden kehittämishankkeista tästä LINKISTÄ

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen edellytykset

Kehittämishanketta voidaan toteuttaa alueellisena tai laajempana

Aisaparin rahoittamissa kehittämishankkeissa kustannusarvio voi enimmillään olla:

- yhtä kuntaa koskevissa hankkeissa 100 000 euroa

- useampaa kuntaa koskevissa 120 000 euroa

- alueiden välisissä 120 000 euroa + toisen alueen osuus

Hankkeen kustannusten taso ei kuitenkaan määräydy toteutusalueen, vaan hankkeen sisällön perusteella. 

Tuen enimmäismäärät:

– julkisen tuen osuus  80-90 % hyväksyttävistä kustannuksista

– toimijoiden ja alueellista yhteistyötä lisäävien, yleishyödyllisten hankkeiden julkisen tuen osuus voi olla 100 %

Kun tuen saajana on julkisyhteisö, esim. kunta, julkisen tuen osuus voi olla 100 %, ja julkisesta kokonaisrahoituksesta kunnan osuus on oltava vähintään 30 %

Enimmäistukitasosta voidaan poiketa hankekohtaisisesti Aisaparin hallituksen päätöksellä - tuki voi olla siis myös alempi.

Hankkeen kesto enintään kolme (3) vuotta.

 


Yhteistyöhanke

Vastaa sisällöltään aikaisemmin käytössä ollutta elinkeinojen kehittämishanketta, koskee maaseudun kaikkia toimialoja

Hankkeessa edellytetään aitoa toimijoiden välistä yhteistyötä

-> hankkeeseen tulee osallistua vähintään kaksi yhteisöä

Hanke voi sisältää kansainvälisten yhteyksien kehittämistä.

 

Yhteistyön tavoitteena on:

Uusia tuotteita, menetelmiä ja tekniikoita maa- ja metsätaloudessa, elintarvikesektorilla ja muissa uusiutuvaan biomassaan perustuvissa prosesseissa

Uusien tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden pilotointia

Maatalouden tuotantoalakohtaisia tuottajaryhmiä

Elintarvikkeiden laatuun ja luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvaa arvoketjua, paikallisia markkinoita, lyhyitä toimitusketjuja sekä niiden markkinointia

Energian säästöä ja innovatiivisia ilmaston muutokseen sopeuttavia ja ympäristön tilaa parantavia menetelmiä ja käytäntöjä

Uuden tai uutta toimintaa aloittavan klusterin perustamista ja toimintaa

Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamista maatalouden yhteydessä

Mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta

-> lyhytkestoista yrityskohtaista tilannekartoitusta, joilla yrittäjiä voidaan ohjata muihin yrityspalveluihin

 

Tavoitteena käytännönläheisyys

Hankkeissa tuetaan mm. käytäntöön liittyvää tutkimusta, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa sekä tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta

Tavoitellaan mm. käytännön uudistuksia, menetelmien uudistumista sekä teknologista uudistumista yhdessä tuottajien, metsänomistajien ja yrittäjien kanssa

 

Yhteistyöhankkeiden tukitasot

Koordinointi ja aktivointi 80- 90 % 

-> hankkeesta tulee hyötyä laaja kohderyhmä, ei yrityskohtaista neuvontaa

 -> tulokset kaikkien käytössä vapaasti

 - > yritysryhmähankkeiden aktivointi

Yhteistyöhanke, jonka hyödyn saajina ovat pienet yritykset ja jonka tuloksia levitetään laajasti 80%

-> tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä sen oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi, prototyyppien rakentamiseksi tai tätä tukevaan pilotointiin

Yhteistyöhanke, jonka hyödyn saajina ovat pienet yritykset ja jonka tuloksia levitetään laajasti 60%

-> tavoitteena on kehittää uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluja sekä niiden markkinointia edeltävää pilotointia, testausta ja esittelyä

Yritysryhmän yhteistyöhanke 75 %

-> 3 - 10 osallistujayritystä

-> kehittämisorganisaatio toteuttaa

-> tuki jyvitetään osallistujayrityksille de minimis-tueksi

 - > yhteisten tuotteiden tai palveluiden kehittäminen, koulutus tms.


Hanketuen valintakriteerit Kehittäminen