Aisapari

Yleishyödyllinen investointihanke

- Yleishyödyllisen investoinnin tuki max 40 000 euroa, eli 50 %:n tuella budjetti voi olla korkeintaan 80 000 euroa

- Alle 15 000 euron hankkeissa tuki 65% kustannuksista, suuremmissa 50 %

- Samaan kohteeseen ei voi yhtä aikaa hakea useampaa hanketta.


Yleishyödyllisen investoinnin tukemisen edellytykset

Investoinnin määritelmä

Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentamista, laajentamista, korjaamista tai hankkimista sekä muuta aineellisen tai aineettoman käyttöomaisuuden hankkimista

Ns. pienhankinta (kehittämishankkeet) ei ole investointi

Investoinnin kohteena voi olla yleishyödyllinen paikallinen pieninfrastruktuuri (mukaan lukien matkailun  pieninfrastruktuuri), jota rakennetaan, parannetaan tai laajennetaan

Investoinnin hyödyn on ohjauduttava alueen asukkaille ja muille toimijoille

Investoinnin tulee olla pääsääntöisesti kaikkien alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä

Investoinnin pysyvyys: Alueen omistaja tai tarvittaessa haltija on antanut suostumuksensa investointiin ja siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden ja alueen toimijoiden käytettävissä ja käyttöoikeuden säilyminen on varmistettava asianmukaisesti (vähintään 10 vuoden käyttöoikeus)

 

Toimenpiteestä ei tueta:

Suuria infrahankkeita

Yksityisten henkilöiden tai yksittäisten maatilojen ympäristö-, energia-, jäte-, vesihuoltoon tai tietoliikenneyhteyksiin liittyviä hankkeita

Kuntien ja valtion vastuulla olevien lakisääteisten peruspalvelujen tuottamista

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeita

Tukkukauppaa, tuotteiden välitystoimintaa ja vähittäiskauppaan liittyviä kehittämistoimia

 

HUOM! Kosteikkoinvestointeja tuetaan toisesta toimenpiteestä LINKKI

 

Yleishyödyllisen investoinnin koko:

minimi tuen määrä 5 000 euroa, Aisaparin rahoittamissa hankkeissa julkinen tuki enintään 40 000 euroa/hanke. ELY-keskuksen kautta haettavissa investoinnin tukikelpoiset kustannukset eivät saa ylittää 1 milj. euroa


Investoinnin aloittamiseksi katsotaan:

Rakennustöiden alkaminen

Hankinnan toimitus

Hankinnan maksaminen

Muun sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman

 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on:

Tuen tarpeellisuus – riittävät perustelut

Riittävät suunnitelmat

Pääpiirustukset, erikoissuunnitelmat, rakennusselostus, rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai –laskelma

Suositellaan rakentamisen kustannusarvion erittelyssä Talo 2000 –nimikkeistön mukaista jaottelua

Suunnitelmasta käytävä ilmi toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja ympäristöön sopivuus (huomioitava MMM/tuettavan rakentamisen erityisehdot)

Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin nähden

Kustannusarvion laadinta (rakennusalan asiantuntija laatii)

Huom! Jokaisella paikkakunnalla on rakennusjärjestys esitetty (netissä)

Tarvittavat luvat oltava. Vaikka kohde ei edellyttäisikään lupamenettelyä, piirustukset tarvitaan aina tukipäätöksen tekemiseen, toteutuksen todentamiseen ja maksujen kohdentamiseen. Pääsääntö: tarvittavat luvat oltava ennen kuin tuki myönnetään. Ympäristölupa (jos tarvitaan) on aina oltava ennen tukipäätöstä

 

Yleishyödyllinen investoinnin hyväksyttävät kustannukset

Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen hankinta, korjaaminen ja laajentaminen, edellisiin liittyvät aineet ja tarvikkeet sekä kiinteät laitteet, suunnittelukustannukset, työpalkat ja urakoinnit (leasing-vuokraus mahdollinen)

Tukikelpoisia suunnittelukustannuksia saa syntyä ennen hankkeen vireille tuloa

Tulee huomioida 10 vuoden sääntö aikaisemman EU-tuen suhteen

Rakennuksen soveltuvuus käyttötarkoitukseen

Rakennuksen tai kiinteistön kauppahinta ei saa ylittää käypää arvoa

Rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankinta (maapohjan osuus ei ylitä 10 % kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista)

Koneet, laitteet ja välineet (huom! käytettyjä ei tueta) (ostoleasing mahdollinen)

Pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelu ja toteutuskustannukset

Pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan suunnittelu ja toteutus sis. myös käyttöoikeuksien hankinnan

Viranomaislupamaksut, rekisteröintimaksut ja muut vastaavat kulut

Rakennuslupa, toimenpidelupa, ilmoitusmenettely (kunta, AVI)

Maisematyölupa, purkamislupa (kunta)

Poikkeuslupa (ELY-keskus, kunta)

Tie- ja vesilain mukaiset luvat (ELY-keskus, AVI, kunta)

Palo- ja talkoovakuutusmaksut, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan

Maaseutuasetuksen 45 §:n: mukaiset yleiskulut sekä tietokoneohjelmistoihin, käyttölupiin, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkien hankintaan liittyvät kulut, mahdolliset muut aineettomat käyttöomaisuushankinnat

Kustannusten kohtuullisuus: riittävät asiakirjat, tarjoukset, kilpailutus, viitekustannukset

HUOM! Tuki maksetaan enintään kuudessa (6) erässä

Vastikkeettoman työn tekijän on oltava vähintään 15 -vuotias

Työn arvo 15 euroa/h, lisäksi työkoneen (esim. traktori tai muu työkone) käyttämisen arvo on 30 euroa/h - kuljettaja ja työkone yhteensä 45 euroa/h


Valintakriteerit Yleishyödyllinen investointi