Aisapari

Hanketuet

Hanketukia myönnetään kehittämiseen ja yleishyödyllisiin investointeihin. Tukea voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt. Lisätietoa alasivuilla ja Aisaparin henkilökunnalta.

Hanketukien valinta tehdään sen perusteella, miten ne toteuttavat Aisaparin 'Merkki Päällä 2020' -strategian tavoitteita ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita. Näihin kannattaa siis tutustua, kun hanketta suunnittelee.

Valintakriteerit

Kehittämishankkeet: LINKKI

Yleishyödylliset investoinnit: LINKKI


Hakujaksot

Hanketukien hakujaksot vuonna 2021:


Ensimmäinen hakujakso päättyy helmikuun lopussa 28.2.2021 

Toinen hakujakso päättyy toukokuun lopussa 31.5.2021

Kolmas hakujakso päättyy syyskuun lopussa 30.9.2021 


Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 strategisina painopisteinä ovat: biotalouden edistäminen ja sen osana maatalouden harjoittaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla, maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista sekä maaseudun elinvoiman ja elämänlaadun lisääminen vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa.

Maaseutuohjelman tavoitteena on:

• osaamisen, tiedonvälityksen, innovaatioiden ja yhteistyön lisääntyminen maaseudulla

• ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen tehostaminen

• luonnon monimuotoisuuden lisääntymien, vesistöjen tilan ja maatalouskäytössä olevan maaperän tilan parantuminen

• maaseudun yritystoiminnan monipuolistuminen, työllisyyden, palveluiden sekä vaikuttamisen mahdollisuuksien parantuminen

• maataloustuotteiden kilpailukyvyn vahvistuminen

• maaseutuyritysten vastauksena kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuotetaan laadukasta ruokaa ja parannetaan eläinten hyvinvointia

 Aisaparin kehittämisstrategian kolme painopistettä ovat:

1. Alueen elinvoimaisuus: yrittäjyys ja teollisuus kestävän kasvun moottorina, palvelut ja työpaikat; vetovoimaisuus ja viihtyvyys

Toteutus:

• panostetaan aloille, jotka perustuvat paikallisiin vahvuuksiin

• kukoistava pienyrittäjyys tukee alueen muuta yritystoimintaa

• paikallisen luovuuden ja osaamisen resurssien uusiutumisesta ja hyödyntämisestä huolehditaan

• perustetaan paikallisia ja joustavia yhteistöllisiä työtiloja

• luodaan edellytyksiä osuuskuntien perustamiselle

• matkailualan mahdollisuuksien hyödyntäminen - ympärivuotiset laadukkaat matkailupalvelut

• rohkaistaan kyliä, jukista sektoria, paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä yhteistyöhön palveluiden järjestämiseksi


2. Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen

Toteutus:

• vahvistetaan ihmisten ja yhteisöjen keskinäistä luottamusta ja yhteistyötaitoja

• puhutaan hyvää

• luodaan omalla toiminnalla avointa ilmapiiriä paikalliseen kehittämiseen

• rakennetaan luottamusta ja ehkäistään syrjäytymistä perinteisen yhteisöllisyyden ja yhteisöjen avulla

• nostetaan vapaaehtoistyön arvostusta

• pidetään jalat mullassa ja venytetään tuntosarvet maailmalle

• vahvistetaan paikallista identiteettiä


3. Luonto ja luonnonvarat puhtaan ruuan, energian ja elinympäristön tuottajina

Toteutus:

• nostetaan luonto-osaamista ja luonnon arvostusta

• edistetään vuoropuhelua luonnon käyttömahdollisuuksista

• tuetaan paikallisten toimijoiden tavoitteista paremman ympäristön puolesta

• nostetaan esiin paikallisesti merkittäviä luonto- ja kulttuurikohteita

• kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja synnyttäminen, suojelu- ja monimuotoisalueiden perustaminen ja parantaminen

• pyritään omavaraiseen ja vahvaan paikallistalouteen

• edistetään siirtymistä uusiutuvan ja paikallisen energian käyttöön ja kannustetaan energia-alan pientuotantoon

• vahvistetaan paikallisia ruokaketjuja

• vähennetään hävikkiä ja parannetaan materiaalitehokkuutta ja materiaalien kiertoa

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Aisaparin kehittämisstrategian (Merkki Päällä!) mukaisia.

 


Rahoitettavat toimenpiteet:

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa hankeet on jaettu eri ohjelmatoimenpiteisiin.Samaan hankkeeseen voi sisältyä eri toimenpiteiden toimia. Tukea hakiessaan hakija ilmoittaa haettavan toimenpiteet. Hankkeen toimenpide määräytyy sen mukaan , mihin toimenpiteeseen hankkeen sisältö pääosin kohdentuu.


Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet (koulutus- ja tiedonvälityshankkeet)

• parantavat maaseutuyrittämiseen ja sen uudistamiseen liittyvää ammattitaitoa ja osaamista

• lisättään alueen yrittäjien ja toimijoiden tietämystä ja valmiutta yhteistyöhön sekä uusiin kehittämistoimenpiteisiin

• tavoitteena lisätä osaamista, liittyen mm. liikkeenjohtoon, markkinointiin, talouden ja tuotannon tehokkuuteen ja laatuun

• kohderyhmänä: viljelijät, metsänomistajat, muut maaseudun yrittäjät, maaseudun asukkaat

• koulutus on täydentävää, ei tutkintoon johtavaa

• koulutukseen voi sisältyä jaksoja, jotka toteutetaan maatiloilla tai alkutuotantoyrityksissä

• voi sisältää yleisiä tiedotuskampanjoita, jotka edistävät ympäristö- ja maaseututietoisuuden lisäämistä, helpottavat uusimman tieteellisen tiedon leviämistä ja innovaatioiden, uusien menetelmien ja muun osaamisen saattamista maaseudun yrittäjien. asukkaiden ja muiden toimijoiden käyttöön

• hankkeissa voidaan tuoda esiin asioita, jotka vaikuttavat maaseudun elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn

• tiedonvälityshankkeessa mahdollisuus pienimuotoisiin investointeihin, joiden avulla esitellään esim. uusinta teknologiaa


Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseudulla

• tavoitteena lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta sekä parantaa maaseudulla toimivien palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta

• lisätä asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta

• parantaa maaseudun infrastruktuuria

• kehittää kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia

• hankkeet joko yleishyödyllisiä kehittämishankkeita tai yleishyödyllisiä investointihankkeita

• hyöty maaseudun yrittäjille ja asukkaille

Yhteistyö ja Maaseudun innovaatioryhmät EIP

• kehittämishankkeita, joissa vähintään kaksi yhteisöä

• hanke ei hyödytä vain yhtä yritystä tai tapahdu alihankintana vaan aitona yhteistyönä

• edistetään käytäntöön kytkeytyvää tutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta

• tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta

• keskeisiä innovatiivisen kehityksen edistämisessä

• voivat sisältää EU:n sisällä kansainvälisiä yhteyksiä ja niihin liittyviä toimia


Hankemuodot: Yleishyödyllinen kehittämishanke ja yleishyödylliset, pienimuotoiset investoinnit

Toimenpiteessä voidaan toteuttaa monenlaista kehittämistä ja tehdä investointeja, joista hyöty kohdistuu maaseudun asukkaille ja yrittäjille.

Toimenpiteitä voidaan toteuttaa sekä ELY-keskuksen että Leader -ryhmien rahoittamina hankkeina

Tp 7.1. Maaseutualueiden kuntien ja kylien ja niiden peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien sekä Natura 2000 –alueita ja muita luonnonarvoltaan merkittäviä alueita koskevien suojelu- ja hoitosuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen

vain yleishyödyllistä kehittämistä

M07 7.2. Pieninfrastruktuuri-investoinnit, uusiutuvia energialähteitä ja energiansäästöä koskevat investoinnit mukaan luettuina, vain investointeja

M07 7.3. Laajakaistainfrastruktuuri-investoinnit (”kyläverkkoinvestoinnit”), laajakaistan ja julkisten sähköisten palvelujen saatavuus, sekä kehittämistä että investointeja

M07 7.4. Maaseutupalvelujen kehittäminen (paikalliset peruspalvelut, vapaa-aika ja kulttuuri) ja niihin liittyvän infrastruktuuri-investoinnit, sekä kehittämistä että investointejaYhteistyöhankkeessa voi kehittää jonkin toimialan yritysten verkostoitumista 

esimerkiksi:

• muodostamalla ketjuja tai klustereita

• pilotoimalla

• kehittämällä mikroyritysten yhteistä markkinointia

• toteuttamalla innovatiivisia ympäristötoimia

• kokoamalla yhteen tuottajaryhmiä

Hanke, jossa kehitetään merkittävää innovaatiota voi saada rahoitusta maaseudun innovaatioryhmänä. Innovaatioryhmistä valitaan Suomen edustaja eurooppalaiseen innovaatiokumppanuusohjelmaan (EIP), jossa hankkeilla on mahdollisuus saada yhteistyökumppaneita muista Euroopan maista. Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää EIP-ryhmien haun.


Aluerajaus

Hanketuet kohdennetaan pääsääntöisesti ydin- ja harvaanasutulle maaseutualueelle. Aisaparin toiminta-alueella ei mitään aluetta ole rajattu tukien ulkopuolelle. Aisaparin rahoittamissa hankkeissa hyödyn pitää kohdentua Aisaparin toiminta-alueelle.


Tuen määrä

Hankkeisiin myönnettäviin tukiin on olemassa valioneuvoston asetuksessa määritelty yläraja. Aisaparin hallitus päättää hankkeelle myönnettävän tukitason, joka ei voi ylittää asetuksessa määriteltyä ylärajaa.

Yleishyödyllisissä investointihankkeissa on Aisaparin hallitus määritellyt julkisen tuen osuudeksi 65 %. Julkinen sisältää EU:n, valtion ja kuntien osuuden. Vesihuoltohankkeissa on tuen ylärajaksi määrätty 50 % ja laajakaistahankkeissa 70 %. Kun yleishyödyllisen investointihankkeen saajana on kunta, voi julkisen rahoituksen olla 100 %, kunnan oma rahoitus mukaan luettuna.

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa tuen määrä vaihtelee 60 % - 90 % kohderyhmästä riippuen. Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tuki on pääsääntöisesti 90 %. Yhteistyötoimenpiteessä tuen määrä vaihtelee 60 % - 90 %.


Hankkeiden valintamenettely

Myönnettävä tuki on avustusmuotoista ja harkinnanvaraista tukea, jota kohdennetaan Aisaparin kehittämisstrategian mukaisesti.

Hanketukien haku-ja käsittelyjaksoja on kolme vuosittain. Hakemukset arvioidaan ja ratkaistaan   Aisaparin hallituksen toimesta. Käytössä ovat Aisaparin omat valintakriteerit, jotka on laadittu erikseen kehittämishankkeille, yleishyödyllisille investointihankkeille sekä alueiden- ja kansainvälisille hankkeille. Valintakriteerit löytyvät Aisaparin kotisivuilta www.aisapari.net.

 Valintakriteerien tarkoituksena on varmistaa hankkeiden yhdenvertainen kohtelu ja kohdentaa toimenpiteet Aisaparin kehittämisstrategian painopisteiden ja tavoitteiden mukaisesti.


Kuntaraha ja rahoituslinjaukset

Aisaparin kehittämisstrategiaan, Merkki Päällä!, tarvittava kuntarahoituksen osuus on 20 % julkisesta rahoituksesta. Aisaparin myöntövaltuudesta tehtävissä hankkeissa on kunnan rahoitusosuus jo valmiina eikä hakijan tarvitse sitä erikseen neuvotella.

Aisaparin kehittämisstrategian mukaisesti rahoitusta ohjataan yritystukiin 40 % ja kehittämishankkeisiin 60 %.

Yleishyödyllisissä investointihankkeissa ja yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa hankkeen minimi koko on noin 10.000 € (julkisen tuen osuus 6.250,- €). Suurimmissa mahdollisissa hankkeissa julkisen tuen osuus on 180.000,- €, eli suurimmillaan hanke voin 65 % tuella olla 300.000 € ja kehittämishankkeissa mikäli 90 % tuki, niin hankkeen koko on max. 200.000 €.

Huom! Aisaparin hallitus on rajannut vuosina 2015-16 rahoitettavien hankkeiden koot edellistä pienemmiksi:

- Kehittämishankkeen kustannukset enintään 100 000 euroa 

- Useamman kuin yhden kunnan alueella toteutettavat kehittämishankkeet enintään 120 000 euroa

- Alueiden väliset hankkeet 120 000 euroa + toisen Leader-alueen osuus

- Yleishyödylliset investoinnit enintään 60 000 euroaYleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet kohdistuvat paikallisyhteisön asuinympäristön parantamiseen, sen asukkaiden yhteisen toiminnan, osallistumisen ja viihtyvyyden edistämiseen sekä vastaavan maaseudun ympäristöä ja asukkaiden yleistä hyvinvointia palvelevaan toimintaan. Yleishyödyllisiä investointihankkeita voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Yleishyödyllisenä investointina tuettavia kohteita ovat mm.:

• yhteisten tilojen rakentaminen, laajentaminen ja kunnostaminen (kokoontumistilat, liikuntatilat, uimarannat, leikkipaikat)

• pienimuotosten luontoreitistöjen rakentaminen, kunnostaminen

• kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

• uusiutuvaa energiaa ja vesihuoltoa koskevat investoinnit

• rakennusperinnön säilyttäminen

• kyläverkkohankkeet

Toimenpiteessä ei toteuteta:

• suuria infrastruktuurihankkeita kuten maanteitä tai kalaportaita

• kuntien ja valtion vastuulla olevien lakisääteisten peruspalveluiden tuottamista

• yksityisten henkilöiden tai yksittäisten maatilojen ympäristö-, energia-, jäte- tai vesihuoltoon tai tietoliikenneyhteyksiin liittyviä hankkeita

• yritysten investointi- tai kehittämishankkeita
Yleishyödyllisyys

Hyöty ei rajoitu alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään

Hakijataho

Yleishyödyllisen hankkeen (kehittäminen ja investoinnit) tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle tai sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. Yleishyödyllisenä ei pidetä investointia, jonka hyöty suoraan kohdistuu kilpailtuun elinkeinoalaan

Toteutusaika

Pääsääntöisesti 3 vuotta (voi olla myös alle 3 v), poikkeustapauksissa enintään 5 vuotta.